โครงการปลูกปัญญาวิชาชีพ


สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน ดำเนินการจัดอมรมสัมมนาให้กับกลุ่มบุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร และวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี โดย โดยดำเนินการระหว่างวันที่  17 มกราคม ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 Continue Reading →

472 total views, no views today

โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยครั้งที่ 2 กิ๋นหอม ต๋อมม่วน

งานศิลปวัฒนธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยครั้งที่ 2 ภายใต้ชื่อ “กิ๋นหอม ต๋อมม่วน” เพื่อให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้เรียนรู้ศึกษาที่มาและพื้นฐานของศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือล้านนา และเกิดความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมของชาติไทย Continue Reading →

530 total views, no views today

โครงการแข่งขัน”การเขียนแบบเบื้องต้น 4 สาขา”และ”ทักษะวัดละเอียด 5 สถาบัน”

ในวันที่ 9 กุมพาพันธ์ พ.ศ.2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการแข่งขัน”การเขียนแบบเบื้องต้น 4 สาขา”และ”ทักษะวัดละเอียด 5 สถาบัน” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดการแข่งขัน โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันการเขียนแบบเบื้องต้น ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)จำนวน 4 สาขา และการแข่งขันการทักษะวัดละเอียด 5 สถาบัน  ตั้งแต่ 8.30น.- 15.00น. ณ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร Continue Reading →

940 total views, no views today

กิจกรรมปัจฉิมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560

ผศ.พิชญ ดาราพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ “พิธีปัจฉิมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560” ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 อาคารกิจการนักศึกษา  Continue Reading →

786 total views, no views today

ราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 10

รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันงานราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 10 และการแข่งขัน Teaching Academy Award 2018 (7th) Continue Reading →

520 total views, no views today

ทำบุญตักบาตรวาระขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561

ในวันจันทรืที่ 29 มกราคม 2561 งานกิจกรรมสโมสร ชมรมนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม “ทำบุญตักบาตรวาระขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561” โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป และพิธีถวายพระพร ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

« 1 of 2 »

512 total views, no views today

โครงการอบรมเชิงวิชาการด้านประกันคุณภาพ

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 งานกิจกรรมสโมสร ชมรมนักศึกษา ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงวิชาการด้านประกันคุณภาพ โดยมี นายจักรกฤษณ์ ยิ้มแฉ่ง ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานในการเปิดงาน Continue Reading →

536 total views, no views today

การประชุม เรื่อง กำหนดมาตรการและกำกับดูแลความเรียบร้อยของนักศึกษา

ในวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 งานพัฒนาวินัยนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดการประชุม เรื่อง กำหนดมาตรการและกำกับดูแลความเรียบร้อยของนักศึกษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดการประชุม Continue Reading →

310 total views, no views today

งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และงานราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ ประจำปี 2560

ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยนักศึกษาเข้าร่วมโครงการงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและงานราชมงคลพระนครนัดพบสถานประกอบการ ประจำปี 2560 โดยมีรศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงาน งานนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาตัวเอง ตลอดจนการวางแผนอาชีพภายหลังสำเร็จการศึกษา ภายในงานมีการเสวนาเรื่อง “บัณฑิตแบบไหนที่สถานประกอบการต้องการ” โดยวิทยากรภายนอก และมีบูธจากสถานประกอบการชั้นนำกว่า 80 บริษัท เปิดรับสมัครงานพร้อมสัมภาษณ์งาน ณ อาคารพร้อมมงคล คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์พณิชยการพระนคร) เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 Continue Reading →

546 total views, no views today

โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงและตัดแต่งต้นไม้ ระยะที่ 2

งานศิลปวัฒนธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดกิจกรรมโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงและตัดแต่งต้นไม้ ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม 2561 ณ บริเวณโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพพื้นที่บริเวณเขานางพันธุรัตน์ Continue Reading →

618 total views, no views today