งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ “บนเส้นทางแห่งความภาคภูมิ สู่เส้นชัยวัยเกษียณ” ประจำปี 2560

ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 ภายใต้ชื่องาน “บนเส้นทางแห่งความภาคภูมิ สู่เส้นชัยวัยเกษียณ” Continue Reading →

906 total views, 0 views today

นักศึกษาวิศวฯ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ วันราชมงคล

นายธนาทิป คำหลาย นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการบำรุงรักษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลราชมงคลสรรเสริญ “ด้านวัฒนธรรม กีฬาและนนัทนาการ” Continue Reading →

342 total views, 0 views today

โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานด้านการการอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติ โครงการพระราชดำริ

โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานด้านการการอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติ
โครงการพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2560

เมื่อวันที่ 4-6 สิงหาคม พ.ศ.2560 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้จัดโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติใรโครงการพระราชดำริ Continue Reading →

814 total views, 0 views today

การประชุมการเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักวิจัยต่างชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสหกิจศึกษา และนักวิจัยต่างชาติ ครั้งที่ 2/2560 Continue Reading →

360 total views, 0 views today

โครงการ “พัฒนาคุณภาพนักศึกษาชั้นปีที่1”

โครงการ “พัฒนาคุณภาพนักศึกษาชั้นปีที่1”

19 สิงหาคม 2560 ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ “พัฒนาคุณภาพนักศึกษาชั้นปีที่1” Continue Reading →

546 total views, 0 views today

การประชุมการเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสหกิจศึกษาและนักวิจัยต่างชาติ

การประชุมการเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสหกิจศึกษา
และ นักวิจัยต่างชาติ งบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2561

ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสหกิจศึกษา และ นักวิจัยต่างชาติ งบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2561 Continue Reading →

370 total views, 0 views today

โครงการเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการรเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยร่วมถวายภัตตาหารเพล ถวายสังฆทาน และถวายข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน ๙ รูป Continue Reading →

524 total views, 0 views today

โครงการ 3D Printing

ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการด้านวิชาการ “โครงการ 3D Printing” ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างกลโรงงาน Continue Reading →

496 total views, no views today

Open House เปิดบ้านวิศวกร รู้งานวิศวกรรม ครั้งที่ 2

บรรยากาศงาน “Open House เปิดบ้านวิศวกร รู้งานวิศวกรรม ครั้งที่ 2”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดงาน “Open House เปิดบ้านวิศวกร รู้งานวิศวกรรม ครั้งที่ 2” ในวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน ในงานได้จัดกิจกรรมต่างๆ ภายในเเต่ละสาขาวิชาประมาน 11 สาขา Continue Reading →

924 total views, 0 views today

โครงการอบรมการเขียนตำรา/หนังสือทางวิชาการ ระยะที่ 2

รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมการเขียนตำรา/หนังสือทางวิชาการ ระยะที่ 2 โดยมีคุณภูสิทธิ์ พลายชมพู บรรณาธิการบริหารสำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์ และรองศาสตราจารย์ทง ลานธารทอง เป็นวิทยากรในการบรรยาย Continue Reading →

468 total views, 0 views today