วิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์สมัยใหม่ (หลักสูตรนานาชาติ)

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดโครงการวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์สมัยใหม่ (หลักสูตรนานาชาติ) โดยมีผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ นำทีมคณะกรรมผู้จัดทำหลักสูตร ให้การต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก Continue Reading →

418 total views, no views today

งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ประจำปี 2561

งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ประจำปี 2561

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ประจำปี 2561 ในโอกาสนี้ ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและอวยพรปีใหม่ให้แก่บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ในครั้งนี้ ภายในงานมีการจัดการแสดงของบุคลกรน้องใหม่ และมีการจับฉลากลุ้นรับของขวัญมากมายที่ผู้ให้การสนับสนุนมอบให้ในการจัดงาน พร้อมด้วยกิจกรรมต่างๆ บนเวที

Continue Reading →

1,140 total views, no views today

คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

นายชลากร  อุดมรักษาสกุล หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ให้การต้อนรับ ผศ.พิศิษฐ์ แสงชู-โต ประธานอนุกรรมการ และคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณารับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต Continue Reading →

398 total views, no views today

นศ. ปวช. สาขาอิเล็กฯ พัฒนาห้องสมุดสภาสตรีแห่งชาติฯ

อาจารย์อภิชฏา ทองรักษ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านบริหารและหัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้นำนักศึกษา ปวช. ชั้นปีที่ 1 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร Continue Reading →

434 total views, no views today

ร่วมอวยพรปีใหม่ แก่ พ.ต.อ.สามารถ พรหมชาติผู้กำกับการ สน.ประชาชื่น

ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพรนะคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมอวยพรปีใหม่ และมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ แก่ พ.ต.อ.สามารถ พรหมชาติ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลประชาชื่น ณ สถานีตำรวจนครบาลประชาชื่น 53 ถนนเทศบาลนิมิตรเหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 Continue Reading →

432 total views, no views today

การประชุมเตรียมความพร้อมในการประชุมวิชาการนานาชาติ

การประชุมเตรียมความพร้อมในการประชุมวิชาการนานาชาติ

เมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 ฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการประชุมเตรียมความพร้อมในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 10th International Coference on Scienc ,Technology and Innovation for Sustainable Well-Being 2018 ในการประชุมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลต่างๆ เพื่อหารือแนวทางต่างๆในการพัฒนาและแก้ไข ตั้งแต่เวลา 08.30น.-17.00น. ณ ห้องประชุมเฟืองเพชร ชั้น 2 อาคารอำนวยการ Continue Reading →

380 total views, no views today

พิธีปัจฉิมนิเทศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560

พิธีปัจฉิมนิเทศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พิธีปัจฉิมนิเทศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560  เริ่มงานเวลา 08.30 น. ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดงาน

Continue Reading →

654 total views, no views today

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ผศ.พิชญ ดาราพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) Continue Reading →

512 total views, no views today

พระนครเกมส์ ครั้งที่ 12

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร “พระนครเกมส์ ครั้งที่ 12” โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขัน Continue Reading →

734 total views, 2 views today

เปิดโลกกว้างทางการศึกษาต่อและอาชีพ ปีการศึกษา 2560

เปิดโลกกว้างทางการศึกษาต่อและอาชีพ ปีการศึกษา 2560

ในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 งานแนะแนว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เข้าร่วมงานแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา “เปิดโลกกว้างทางการศึกษาต่อและอาชีพ ปีการศึกษา 2560” ณ โรงเรียนปทุมวิไล จ.ปทุมธานี Continue Reading →

574 total views, no views today