บรรยากาศการต้อนรับนักศึกษาใหม่ปี 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

บรรยากาศการต้อนรับนักศึกษาใหม่ปี 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 บรรยากาศภายในงานต้อนรับนักศึกษาใหม่ ในลักษณะภาพรวมมหาวิทยาลัย ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น.
Continue Reading →

106 total views, no views today

ประกันคุณภาพการศึกษาระยะที่ 3

งานประกันคุณภาพ ฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา (ระดับหลักสูตร) ระยะที่ 3 ให้กับคณาจารย์แต่ละสาขา ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.แก้วตา ขาวเหลือง, ดร.ไพรัตน์ ปุญญาเจริญนนท์, ผศ.ดร.ปฎิภาณ ถิ่นพระบาท และนายพิเชฐ จิรประเสริฐวงศ์ เป็นวิทยากร พร้อมกับมีการฝึกปฏิบัติตรวจประเมินฯ โดยมีท่านวิทยากรคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ณ ชั้น 6 อาคารวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 9 มิถุนายน 2560
Continue Reading →

72 total views, no views today

ปัจฉิมนิเทศ ฝึกงาน (อุตสาหกรรม)

ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศ ฝึกงาน (อุตสาหกรรม) ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนแต่ะละสาขาวิชาที่ผ่านการฝึกงานในภาคการศึกษา 2559 ได้ถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ ผ่านการนำเสนอผลงาน ณ ห้องประชุมเฟืองทอง ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 3 มิถุนายน 2560
Continue Reading →

90 total views, no views today

ศูนย์พระนครเหนือ Big Cleaning Day ร่วมกับเขตบางซื่อ

สำนักงานเขตบางซื่อ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด รักษาสิ่งแวดล้อม ภายใต้ชื่อ “รณรงค์ล้างทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ประตูสู่บางซื่อ” ถนนพิบูลสงคราม (Big Cleaning Day) โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาจิตสาธารณะ และผู้เกี่ยวข้องร่วมกันทำความสะอาด บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยไปจนถึงเกาะกลางถนนพิบูลสงครามให้สะอาดสวยงาม เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560
Continue Reading →

110 total views, no views today

โครงการพัฒนาต้นแบบองค์ความรู้แบบบูรณาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราและโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ)

โครงการพัฒนาต้นแบบองค์ความรู้แบบบูรณาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราและโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ)

วันที่ 30 พฤษภาคม ถึง 2 มิถุนายน 2560 สาขาอิเลคโทรนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนครได้จัดโครงการพัฒนาต้นแบบองค์ความรู้แบบบูรณาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราและโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) ในโครงการได้จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ สร้างและแข่งขันหุ่นยนต์ขนาดเล็ก ณ อาคารอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
Continue Reading →

84 total views, no views today

โครงการอบรมด้านความรู้พื้นฐานการสร้างและการผลิตชิ้นงานด้วยแม่พิมพ์

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาต้นแบบองค์ความรู้แบบบูรณาการระหว่างมทร.พระนคร กับวิทยาลัยเทคนิค หรืออาชีวศึกษา “ด้านความรู้พื้นฐานการสร้างและการผลิตชิ้นงานด้วยแม่พิมพ์” โดยได้รับเกียรติจาก คุณพรสวรรค์ ยินดีพิมล ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายวิศวกรรม Thai SUMMIT PKK GROUP คุณเฉลิมชัย พลายชุมพล 4D Corporation Limited และอาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์เป็นวิทยากรพิเศษในการบรรยาย โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างและการผลิตชิ้นงานด้วยแม่พิมพ์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม จนถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2560ณ สาขาวิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร
Continue Reading →

74 total views, no views today

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนและเขียนแผนพัฒนา

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ด้านการทบทวนและเขียนแผนพัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระยะที่ 2

 ฝ่ายวางแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการทบทวนและเขียนแผนพัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระยะที่ 2 โดยได้รับเกียรติ ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เป็นประธานเปิดการสัมมนาในครั้งนี้ และโดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จำลอง โพธิ์บุญ คณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในการอบรมครั้งนี้  ณ ห้องประชุมเฟืองทอง ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560
Continue Reading →

86 total views, no views today

โครงการพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษา

โครงการพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษา

ผศ.ดร. นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “โครงการพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษา” ให้กับคณาจารย์แต่ละสาขา และเจ้าหน้าที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.แก้วตา ขาวเหลือง และทีมงาน เป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมกับมีการฝึกปฏิบัติ โดยมีท่านวิทยากรคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ณ ชั้น 6 อาคารเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2560
Continue Reading →

84 total views, no views today

โครงการ “หนึ่งภาคการศึกษา หนึ่งภาษา หนึ่งวัฒนธรรมอาเซียน

งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมโครงการ “หนึ่งภาคการศึกษา หนึ่งภาษา หนึ่งวัฒนธรรมอาเซียน” อบรมภาษาและวัฒนธรรมของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงการใช้ภาษา วัฒนธรรม วิถีชีวิต เศรษฐกิจ รวมไปถึงเรื่องอาหาร และดนตรีพื้นบ้านของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวอารียา ยอดสง่า (ดวงเดือน) และนางสาวนาฏยา ยอดสง่า (เวียงใจ)  เป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเฟืองเงิน อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560
Continue Reading →

520 total views, no views today