ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกชั้นปีกรอกแบบสำรวจความพึงพอใจ

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกชั้นปี ขอความร่วมมือนักศึกษากรอกแบบสำรวจความพึงพอใจดังนี้ แบบสำรวจ “ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัย” แบบสำรวจ “ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริการ” […]

659 total views, 1 views today

ขอความร่วมมือบุคลากรกรอกแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการและการปฏิบัติงานของบุคลากร

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่กองบริหารงานบุคคลขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการให้บุคลากรในสังกัดกรอกแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการและการปฏิบัติงานของบุคลากร โดย กำหนดให้มีจำนวนผู้กรอกแบบสอบถามแต่ละหน่วยงานต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนบุคลากรในสังกัดทั้งหมด […]

585 total views, 1 views today

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ 2

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี  รอบ 2 (ปกติ/เทียบโอน) ประจำปีการศึกษา […]

668 total views, 1 views today

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไม่รวมค่าลงทะเบียน ประจำปีการศึกษา 2558

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไม่รวมกับค่าลงทะเบียน […]

863 total views, 3 views today

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมรับสมัครนักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกของคณะวิศวกรรมศาสตร์

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมรับสมัครนักศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (5 ปี) หรือหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต […]

618 total views, 1 views today

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

***สิ่งที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว*** – ใบรายงานตัวผ่านเว็บไซต์พร้อมติดรูปถ่ายจำนวน 2 ชุด […]

508 total views, 1 views today

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารที่ต้องนำมาในวันสอบสัมภาษณ์ ***สถานที่สอบสัมภาษณ์ ณ คณะที่สมัคร*** – […]

668 total views, 1 views today

ประเมินการเรียนการสอนออนไลน์

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

งานทะเบียนและประมวลผล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกชั้นปี และอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน เข้าประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ […]

906 total views, 1 views today

รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

งานวิชาทหาร ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร […]

574 total views, 3 views today