บัณฑิตศึกษา

 


หลักสูตร

วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน 
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมเครื่องกล

ประกาศผลสอบ

วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืนวิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมเครื่องกล

ข่าวประกาศ
+ แบบขอสอบวัดคุณสมบัติ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
>>เอกสาร PDF  เอกสาร WORD<<
+ รับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษา 2/2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
>>รายละเอียดการรับสมัคร<<

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มการขอสอบวิทยานิพนธ์/การขอสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ

+ 1-1 แบบขอสอบวัดคุณสมบัติ (ป.เอก)
>> WORD    PDF <<
+ 2-1 แบบขออนุมัติชื่อเรื่องและแต่งตั้งอาจารย์ (ป.โท)
>> WORD    PDF <<
+ 2-2 แบบขออนุมัติชื่อเรื่องและแต่งตั้งอาจารย์ (ป.เอก)
>> WORD    PDF <<
+ 3-1 แบบบันทึกข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
>> WORD    PDF <<
+ 3-2 แบบบันทึกข้อมูลอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย
>> WORD    PDF <<
+ 4-1 แบบขอสอบเค้าโครง (ป.โท)
>> WORD   PDF <<
+ 4-2 แบบขอสอบเค้าโครง (ป.เอก)
>> WORD   PDF <<
+ 5-1 แบบขอสอบความก้าวหน้า (ป.เอก)
>> WORD    PDF <<
+ 6-1 แบบขอสอบจบ (ป.โท)
>> WORD    PDF <<
+ 6-2 แบบขอสอบจบ (ป.เอก)
>> WORD    PDF <<
+ 7-1 แบบขอสอบประมวลความรู้
>> WORD    PDF <<


 

Loading