บัณฑิตศึกษา

 


หลักสูตร

วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน 
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมเครื่องกล

ประกาศผลสอบ

วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืนวิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมเครื่องกล

ข่าวประกาศ
+ แบบขอสอบวัดคุณสมบัติ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
>>เอกสาร PDF  เอกสาร WORD<<
+ รับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษา 2/2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
>>รายละเอียดการรับสมัคร<<

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มการขอสอบวิทยานิพนธ์/การขอสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ

+  1-1 แบบขออนุมัติชื่อเรื่องและแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา (ป.โท)
>> WORD    PDF <<
+  1-2 แบบขออนุมัติชื่อเรื่องและแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา (ป.เอก)
>> WORD    PDF <<
+  2-1 แบบขอสอบเค้าโครง (ป.โท)
>> WORD    PDF <<
+  2-2 แบบขอสอบเค้าโครง (ป.เอก)
>> WORD    PDF <<
+  3-1 แบบขอสอบจบ (ป.โท)
>> WORD    PDF <<
+  3-2 แบบขอสอบจบ (ป.เอก)
>> WORD    PDF <<
+  4-1 ประวัติกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม กรณีเป็นบุคคลภายนอก
>> WORD   PDF <<
+  5-1 ประวัติกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม กรณีเป็นอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย
>> WORD    PDF <<
+  6-1 แบบขอสอบประมวลความรู้ ระดับบัณฑิตศึกษา
>> WORD    PDF <<
+ 7-1 แบบขอสอบวัดคุณสมบัติ ระดับบัณฑิตศึกษา
>> WORD    PDF <<


 

 10,818 total views,  6 views today