กำหนดการสัมภาษณ์และทำสัญญาผู้กู้ยืม (กยศ.) ปีการศึกษา 2558

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการสัมภาษณ์และทำสัญญาผู้กู้ยืม (กยศ.) ปีการศึกษา 2558 ผู้กู้ยืมรายใหม่ สัมภาษณ์ในวันที่ […]

Loading

งานเกษียณอายุราชการ “วันวานที่พากเพียร สูวันเกษียณที่ภาคภูมิ”

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กําหนดการจัดงานเกษียณอายุราชการ “วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” วันศุกร์ที่ ๒๕ […]

Loading

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2559

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา […]

Loading

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   กำหนดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศภายใน  และภายนอกมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษาใหม่  ในปีการศึกษา ๒๕๕๘  […]

Loading

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน “Sustainable Industrial Innovation and […]

Loading

ขยายเวลารับสมัครโครงการปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และและสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ขยายเวลารับสมัครเปฺิดโครงการปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปีการศึกษา […]

Loading

รับสมัครเรียนปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และและสถิติ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เปฺิดโครงการปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม‹่ระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจําปี‚การศึกษา […]

Loading