ลำดับการรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2557

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดลำดับมหาวิทยาลัยเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2557 […]

Loading

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ขนถ่ายวัสดุ RMUTP […]

Loading

แบบสำรวจความต้องการการศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล)

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีโครงการจะเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการเครื่องกล […]

Loading

สาขาวิชาวิศวกรรมการบำรุงรักษา เรียนฟรี มีงานทำ

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียนฟรี มีงานทำ!! สาขาวิชาวิศวกรรมการบำรุงรักษา เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา […]

Loading

หลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืม ปีการศึกษา 2559

Posted Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

งานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ แจ้งนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี […]

Loading