ปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา 2/2557

     งานสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2557 เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การออกสหกิจศึกษา โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานและกล่าวให้โอวาทนักศึกษาในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเฟืองทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2558

Continue Reading →

24 total views, no views today

เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

          ฝ่ายงานกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2558 ณ คุ้มพญาซอรีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง 4 หมายเลข คือ นายโชคชัย ชุ่มเชื้อ ผู้สมัครหมายเลข 1 นายสำราญ นุทผล ผู้สมัครหมายเลข 2 นายจักรพงศ์ พงษ์ด้วง ผู้สมัครหมายเลข 3 และนางสาวสาวิตรี จูฑะสุวรรณศิริ ผู้สมัครหมายเลข 4 กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากอาจารย์สุรพล จักรชัยกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธาน กล่าวรายงานโดย อาจารย์ดิษฐชัย ทัศนุรักษ์ หัวหน้างานกิจการนักศึกษา

Continue Reading →

44 total views, no views today

ศึกษาวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ดินแดนสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4

     อาจารย์อภิชาติ จริยาพันธ์ หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 55 คน ปั่นจักรยานเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้เกิดความตระหนักในคุณค่าของพุทธศาสนา และมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ ในโครงการ “ศึกษาวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ดินแดนสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4 ระยะที่ 2” ณ เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558

Continue Reading →

52 total views, no views today

ปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับชั้น ปวช. ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับชั้น ปวช. ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร.พระนคร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ในการนี้ ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Continue Reading →

30 total views, no views today

แนะแนวความรู้ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2558 งานบริการวิชาการแก่สังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับสภาวิศวกร ได้จัดสัมมนา เรื่อง แนะแนวความรู้ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์กล่าวให้การต้อนรับคณะสภาวิศวกรและผู้เข้าสัมมนา ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร เป็นประธานเปิดงานพร้อมทำหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งมีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายจำนวน 250 คน ณ ห้องเฟืองเพชร คณะวิศวกรรมศาสตร์

Continue Reading →

26 total views, no views today

ขอแสดงความยินดีกับทีมหุ่นยนต์ Extheme @Brainstorm เข้ารอบ 32 ทีม

ABU4573

ทีมนักศึกษาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร พาทีมหุ่นยนต์ Extheme @Brainstorm เข้ารอบ 32 ทีม ในการแข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย ทางสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

Continue Reading →

56 total views, no views today

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2558 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 โดยทางสมาคมนักเรียนเก่าช่างกลพระนครเหนือ ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้และคำแนะนำแก่นักศึกษาเรื่องการทำงานและการอยู่ร่วมกับสังคมหลังจากจบการศึกษา ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์
Continue Reading →

120 total views, no views today