เอกสารเผยแพร่

งานนโยบายและยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

แผนยุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์

แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

แผนปฏิบัติราชการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

งานบริหารความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

  • รายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน
  • รายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน
  • รายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน
  • รายงานผลการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน
งานติดตามและประเมินผล
ปีงบประมาณ 2564ปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เงินนอกงบประมาณ

แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

รายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ

Loading