แบบฟอร์มฝ่ายกิจการนักศึกษา

งานกิจกรรมสโมสรสโมสรและกิจกรรมนักศึกษางานวิชาการทหาร และลูกเสืองานพันาวินัยงานกองทุน
ประกาศประจำปีการศึกษา 2563
แบบฟอร์มแบบคำรับเงินผ่านธนาคาร

ประกาศงานทุนเพื่อการศึกษา

กิจกรรมจิตอาสาสาธาณะที่ทาง กยศ. มีการรับรองในการเข้าร่วมกิจกรรม
ตัวอย่างรายละเอียดการกู้ยืมและคู่มือการกู้ยืม

…..1. คู่มือการยื่นคำขอกู้ยืมเงิน

…. 2. คู่มือการจัดทำสัญญากู้ยืมเงินและแบบเบิกเงินกู้ยืม

…. 3. ขั้นตอนการทำแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืมและการพิมพ์เอกสารในระบบ DSL

…. 4. ขั้นตอนการยกเลิกแบบเบิกเงินกู้ยืมของผู้กู้ในแอพ กยศ. /ในระบบ DSL (กยศ.)

…. 5. ขั้นตอนการเตรียมและส่งเอกสารกู้ยืมให้สถานศึกษา (เฉพาะผู้กู้รายใหม่ รายเก่าย้ายสถานศึกษา)

…..6. คลิปวีดีโอการยื่นกู้ในระบบ DSL

ตัวอย่างและคู่มือการกู้ยืม (สำหรับนักเรียน/นักศึกษา รายเก่าเลื่อนชั้นปี)

…..1. คู่มือการเบิกเงินกู้ยืมรายภาคเรียน

…..2. ผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี จัดพิมพ์แบบยืนยันการเบิกเงินฯ ผ่านระบบ DSL

…. 3. ขั้นตอนการทำแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืมและการพิมพ์เอกสารในระบบ DSL

…..4. ขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสารกู้ยืมส่งให้สถานศึกษา (เฉพาะผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี)

คำถาม-คำตอบ ไขข้อสงสัย กยศ.
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร
นักเรียนผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
นักศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี  ระดับปริญญาตรี
นักเรียนผู้กู้ยืมรายใหม่ รายเก่าย้ายสถานศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
นักศึกษาผู้กู้ยืมรายใหม่ รายเก่าย้ายสถานศึกษา ระดับปริญญาตรี
นักศึกษาผู้กู้ยืมรายใหม่ รายเก่าย้ายสถานศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และ ระดับปริญญาโท

 34,644 total views,  1 views today