แบบฟอร์มฝ่ายกิจการนักศึกษา

งานกิจกรรมสโมสรสโมสรและกิจกรรมนักศึกษางานวิชาการทหาร และลูกเสืองานพัฒนาวินัยงานกองทุน

แบบฟอร์มแบบคำรับเงินผ่านธนาคาร

ประกาศงานทุนเพื่อการศึกษา

กิจกรรมจิตอาสาสาธาณะที่ทาง กยศ. มีการรับรองในการเข้าร่วมกิจกรรม

ตัวอย่างรายละเอียดการกู้ยืมและคู่มือการกู้ยืม

  1. คู่มือการยื่นคำขอกู้ยืมเงิน
  2. คู่มือการจัดทำสัญญากู้ยืมเงินและแบบเบิกเงินกู้ยืม

…..3. ขั้นตอนการทำแบบยืนยันเบิกเงินกู้ยืมและการพิมพ์เอกสารในระบบ DSL

…..4. ขั้นตอนการยกเลิกแบบเบิกเงินกู้ยืมของผู้กู้ในแอพ กยศ. /ในระบบ DSL (กยศ.)

…..5. ขั้นตอนการเตรียมและส่งเอกสารกู้ยืมให้สถานศึกษา (เฉพาะผู้กู้รายใหม่ รายเก่าย้ายสถานศึกษา)

…..6. คลิปวีดีโอการยื่นกู้ในระบบ DSL

คำถาม-คำตอบ ไขข้อสงสัย กยศ.

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร

นักเรียนผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

นักศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี  ระดับปริญญาตรี

นักเรียนผู้กู้ยืมรายใหม่ รายเก่าย้ายสถานศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

นักศึกษาผู้กู้ยืมรายใหม่ รายเก่าย้ายสถานศึกษา ระดับปริญญาตรี

นักศึกษาผู้กู้ยืมรายใหม่ รายเก่าย้ายสถานศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และ ระดับปริญญาโท

Loading