แบบฟอร์มฝ่ายกิจการนักศึกษา

งานวิชาการทหาร และลูกเสืองานพันาวินัยงานกองทุน

ประกาศงานทุนเพื่อการศึกษา

กิจกรรมจิตอาสาสาธาณะที่ทาง กยศ. มีการรับรองในการเข้าร่วมกิจกรรม
ตัวอย่างและคู่มือการกู้ยืม (สำหรับนักเรียน/นักศึกษา รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา)

.....1. คู่มือการยื่นคำขอกู้ยืมเงิน

.....2. คู่มือการจัดทำสัญญากู้ยืมเงินและการลงนามสัญญากู้ยืมเงิน

.....3. คู่มือการเบิกเงินกู้ยืมรายภาคเรียน

.....4. ขั้นตอนการลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมรายภาคเรียน

.....5. คลิปวีดีโอการยื่นกู้ในระบบ DSL

ตัวอย่างและคู่มือการกู้ยืม (สำหรับนักเรียน/นักศึกษา รายเก่าเลื่อนชั้นปี)

.....1. คู่มือการเบิกเงินกู้ยืมรายภาคเรียน

.....2. ขั้นตอนการลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมรายภาคเรียน

คำถาม-คำตอบ ไขข้อสงสัย กยศ.
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสาร
นักศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่า ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
นักศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่า ระดับปริญญาตรี
นักศึกษาผู้กู้ยืมรายใหม่ รายเก่าย้ายสถานศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
นักศึกษาผู้กู้ยืมรายใหม่ รายเก่าย้ายสถานศึกษา ระดับปริญญาตรี
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกรายได้ในอนาคต (กรอ.)
นักศึกษาผู้กู้ยืมรายใหม่ รายเก่าย้ายสถานศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และ ระดับปริญญาโท