แบบฟอร์มฝ่ายวิชาการ

งานทะเบียนและประมวลผลงานวิจัยและพัฒนางานสหกิจศึกษางานประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)งานประกันคุณภาพศึกษา
แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์
แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

การสมัครงานสหกิจศึกษา


รายชื่อนักศึกษาจับคู่อาจารย์นิเทศ/สถานประกอบการและที่ตั้ง


เอกสารใบสมัครงานสหกิจศึกษา

เอกสารสำหรับนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

เอกสารอื่นๆ

เอกสารสำหรับสถานประกอบการ

เอกสารสำหรับอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา

เอกสารสำหรับนักศึกษา
เอกสารสำหรับอาจารย์นิเทศ
เอกสารสำหรับสถานประกอบการ
เอกสารสำหรับอาจารย์นิเทศและอาจารย์ที่ปรึกษา

ระดับหลักสูตร

รวมแบบฟอร์มทั้งหมด มคอ.7 และรายงานผู้ตรวจประเมินฯ ใน Google Drive (ใช้อีเมล @rmutp.ac.th. ในการใช้งาน โดยเลือกไฟล์คลิกขวากดดาวน์โหลด)
แบบฟอร์ม มคอ.7 (แบบแยกระดับ)

ระดับคณะ

รวมแบบฟอร์มทั้งหมด SAR และรายงานผู้ตรวจประเมินฯ ใน Google Drive (ใช้อีเมล @rmutp.ac.th. ในการใช้งาน โดยเลือกไฟล์คลิกขวากดดาวน์โหลด)

ระดับอาชีวศึกษา

  • (แบบฟอร์ม) การเขียน-รายงานSARอาชีวศึกษา
  • หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา (ปรับปรุง 29 ส.ค.61)
  • แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา (ฉบับปรับปรุง)
  • คู่มือการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (ฉบับปรับปรุง)

 17,636 total views,  27 views today