แบบฟอร์มฝ่ายวิชาการ

งานทะเบียนและประมวลผลงานวิจัยและพัฒนางานสหกิจศึกษางานประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)งานประกันคุณภาพศึกษา
แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์
แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

การสมัครงานสหกิจศึกษา


รายชื่อนักศึกษาจับคู่อาจารย์นิเทศ/สถานประกอบการและที่ตั้ง


เอกสารการฝึกงานวิชาชีพ (สำหรับนักศึกษาสมทบ ภาคค่ำ / เทียบโอน / 2 ปี ต่อเนื่อง)

  • แบบคำร้องขอหนังสือขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาฝึกงาน  WORD   PDF
  • แบบแจ้งรายละเอียดการเข้าฝึกงาน  WORD   PDF
  • ใบสมัครฝึกงาน  WORD   PDF

เอกสารสำหรับนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

เอกสารอื่นๆ

แบบฟอร์มอื่นๆ สำหรับนักศึกษา

เอกสารสำหรับสถานประกอบการ

เอกสารสำหรับอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา

รายชื่อนักเรียนจับคู่อาจารย์นิเทศ/สถานประกอบการและที่ตั้ง

เอกสารสำหรับนักเรียน
เอกสารสำหรับอาจารย์นิเทศ
เอกสารสำหรับสถานประกอบการ
เอกสารสำหรับอาจารย์นิเทศและอาจารย์ที่ปรึกษา

ระดับหลักสูตร

แบบฟอร์ม มคอ.7 (แบบแยกระดับ)

ระดับคณะ

ระดับอาชีวศึกษา

การประเมินคุณภาพภายใน การอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

แบบฟอร์มและคู่มือ

 23,726 total views,  25 views today