แบบฟอร์มฝ่ายวิชาการ

งานทะเบียนและประมวลผลงานวิจัยและพัฒนางานสหกิจศึกษางานประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)งานประกันคุณภาพศึกษางานบัณฑิตศึกษา

แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

เอกสารอื่นๆ

เอกสารสำหรับนักศึกษา

การสมัครงานสหกิจศึกษา
เอกสารการฝึกงานวิชาชีพ (สำหรับนักศึกษาสมทบ ภาคค่ำ / เทียบโอน / 2 ปี ต่อเนื่อง)

เอกสารสำหรับอาจารย์

เอกสารสำหรับอาจารย์
  • แบบบันทึกการนิเทศการฝึกงานวิชาชีพ   WORD   PDF
  • แบบบันทึกการนิเทศสหกิจศึกษา   WORD   PDF
  • แผนการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน/สหกิจศึกษา ระดับปริญญาตรี (รายบุคคล) WORD
  • คู่มือการใช้งานระบบสหกิจศึกษาฯ (อาจารย์)– ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา
  • แบบเอกสารสำหรับอาจารย์นิเทศและอาจารย์ที่ปรึกษา WORD   PDF
  • ตัวอย่างการรายงานผลการนิเทศสหกิจศึกษา WORD    PDF
  • แบบส่งเล่มโครงงานสหกิจศึกษา WORD   PDF
  • แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา WORD  PDF
  • เอกสารประกอบการพิจารณาขั้นเงินเดือนที่เกี่ยวข้องกับงานสหกิจศึกษา

เอกสารสำหรับสถานประกอบการ

รายชื่อนักเรียนจับคู่อาจารย์นิเทศ/สถานประกอบการและที่ตั้ง

เอกสารสำหรับนักเรียน

เอกสารสำหรับอาจารย์นิเทศ

เอกสารสำหรับสถานประกอบการ

เอกสารสำหรับอาจารย์นิเทศและอาจารย์ที่ปรึกษา

ระดับหลักสูตร

แบบฟอร์ม มคอ.7 (แบบแยกระดับ)

ระดับคณะ

ระดับอาชีวศึกษา

การประเมินคุณภาพภายใน การอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

แบบฟอร์มและคู่มือ

ขั้นตอนการจัดทำวิยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

แบบฟอร์มการขอสอบวิยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

Loading