แบบฟอร์มฝ่ายวิชาการ

งานทะเบียนและประมวลผลงานวิจัยและพัฒนางานสหกิจศึกษางานประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)งานประกันคุณภาพศึกษางานบัณฑิตศึกษา

แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

เอกสารอื่นๆ

เอกสารสำหรับนักศึกษา

การสมัครงานสหกิจศึกษา
เอกสารการฝึกงานวิชาชีพ (สำหรับนักศึกษาสมทบ ภาคค่ำ / เทียบโอน / 2 ปี ต่อเนื่อง)

เอกสารสำหรับอาจารย์

เอกสารสำหรับอาจารย์
  • แบบบันทึกการนิเทศการฝึกงานวิชาชีพ   WORD   PDF
  • แบบบันทึกการนิเทศสหกิจศึกษา   WORD   PDF
  • แผนการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน/สหกิจศึกษา ระดับปริญญาตรี (รายบุคคล) WORD
  • คู่มือการใช้งานระบบสหกิจศึกษาฯ (อาจารย์)– ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา
  • แบบเอกสารสำหรับอาจารย์นิเทศและอาจารย์ที่ปรึกษา WORD   PDF
  • ตัวอย่างการรายงานผลการนิเทศสหกิจศึกษา WORD    PDF
  • แบบส่งเล่มโครงงานสหกิจศึกษา WORD   PDF
  • แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา WORD  PDF
  • เอกสารประกอบการพิจารณาขั้นเงินเดือนที่เกี่ยวข้องกับงานสหกิจศึกษา

เอกสารสำหรับสถานประกอบการ

รายชื่อนักเรียนจับคู่อาจารย์นิเทศ/สถานประกอบการและที่ตั้ง

เอกสารสำหรับนักเรียน

เอกสารสำหรับอาจารย์นิเทศ

เอกสารสำหรับสถานประกอบการ

เอกสารสำหรับอาจารย์นิเทศและอาจารย์ที่ปรึกษา

ระดับหลักสูตร

แบบฟอร์ม มคอ.7 (แบบแยกระดับ)

ระดับคณะ

ระดับอาชีวศึกษา

การประเมินคุณภาพภายใน การอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

แบบฟอร์มและคู่มือ

+ 1-1 แบบขอสอบวัดคุณสมบัติ (ป.เอก)
>> WORD    PDF <<
+ 2-1 แบบขออนุมัติชื่อเรื่องและแต่งตั้งอาจารย์ (ป.โท)
>> WORD    PDF <<
+ 2-2 แบบขออนุมัติชื่อเรื่องและแต่งตั้งอาจารย์ (ป.เอก)
>> WORD    PDF <<
+ 3-1 แบบบันทึกข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
>> WORD    PDF <<
+ 3-2 แบบบันทึกข้อมูลอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย
>> WORD    PDF <<
+ 4-1 แบบขอสอบเค้าโครง (ป.โท)
>> WORD   PDF <<
+ 4-2 แบบขอสอบเค้าโครง (ป.เอก)
>> WORD   PDF <<
+ 5-1 แบบขอสอบความก้าวหน้า (ป.เอก)
>> WORD    PDF <<
+ 6-1 แบบขอสอบจบ (ป.โท)
>> WORD    PDF <<
+ 6-2 แบบขอสอบจบ (ป.เอก)
>> WORD    PDF <<
+ 7-1 แบบขอสอบประมวลความรู้
>> WORD    PDF <<

Loading